Poljedelstvo

Poljedelstvo je primarna dejavnost in zibelka razvoja celotne Skupine.

Z najsodobnejšo opremo obdelujemo več kot 3.500 ha kmetijskih površin za proizvodnjo osnovnih kultur: pšenice (za prehrano ljudi, krmo ali seme), oljne ogrščice (za trg), koruze za zrnje (za krmo ali seme), ječmena (za krmo ali za seme).

Dejavnost poljedelstva je vključena v sistem integrirane pridelave poljščin, ki določa uravnoteženo porabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov, in v proces globalizacije v svetovnem merilu (ETO-EU), katere posledica je zamisel o prestrukturiranju dela poljedelstva in razvoju novih dejavnosti.

Obstoječe poljedelske kulture bomo postopno prestrukturirali v tržno stabilnejše poljedelske kulture (pšenica - krma, koruza - silaža, oljna ogrščica, koruza – zrnje, ječmen), ki bodo v pomembnem deležu namenjene porabi v bioenergetiki. S prestrukturiranjem poljedelskih kultur želimo doseči višjo dodano vrednost, npr. z gojenjem maka, konoplje in lanu, katerih predelava zahteva visoko razvito tehnologijo. Intenzivno bomo širili obseg lastnih obdelovalnih površin.

Eden naših osrednjih ciljev je sonaravna proizvodnja kakovostnih kultur, ki v integralni dejavnosti Skupine pomembno prispevajo k proizvodnji kakovostne krme za živali, le-ta pa je predpogoj za proizvodnjo kakovostnih živil.