Program razvoja podeželja

Skupina Panvita je vključena v naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (UKREP 10)

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Opis
Ukrep 10 (Ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin.

Ukrep se izvaja prek v naprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plačila pri operacijah, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Ekološko kmetovanje (UKREP 11)

Ukrep 11 (Ukrep EK) se bo izvajal prek dveh podukrepov:

  • Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja (podukrep 11.1) ter
  • Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja (podukrep 11.2)

Cilj
Spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega kmetovanja

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve v obdobju najmanj petih let.

Opis
V okviru ukrepa se podpira izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje, saj te naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči kot plačilo na hektar kmetijskih površin oziroma pri čebelarjenju na čebeljo družino.

Plačilo je izračunano na podlagi dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojednih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega ukrepa.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (UKREP 13)

Cilj
Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Upravičenci
Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

Opis
Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območjih.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnosti rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep se deli na tri podukrepe:

  • Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega ukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007-2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

Podpora
Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

Dobrobit živali (UKREP 14)

Cilj
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati
Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Upravičenci
Upravičenci do plačil iz ukrepa 14 (ukrep DŽ) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so aktivni kmetje, se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Opis
Od leta 2014 se ukrep DŽ izvaja v prašičereji, od leta 2016 pa tudi v govedoreji.

Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto.

Na področju prašičereje mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev plačil za ukrep DŽ izpolnjevati vsaj eno zahtevo iz nabora zahtev za plemenske svinje in mladice, tekače in pitance.

Podpora
Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na GVŽ.

Plačila krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz ukrepa DŽ.

Sofinanciranje aktivnosti Panvita Veterina d.o.o. iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Panvita Veterina d.o.o v sodelovanju z GZS in KGZS izvaja aktivnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancira Izdelava programov dobrobit živali za leto 2015, 2016 in 2017.

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2017.

Povzetek
Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Skupina Panvita, Veterina d.o.o. v  okviru javnega naročila in v skladu s pogodbo o sodelovanju s podizvajalcem KGZS oz. GZS. 60-2150-2017 izdeluje programe dobrobit živali za svoje kooperante. Na območju pomurske regije bomo izdelali čez 30 Programov DŽ.

Glavne dejavnosti
Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno.

Glavna dejavnost pri izdelavi programov je individualno svetovanja posameznim rejam z vidika zdravstvenega varstva živali in zootehnične oskrbe.

V okviru svetovanja je bilo vključeno naslednje:

Popis in priprava celotnega programa dobrobiti živali na posameznem kmetijskem gospodarstvu, pri čemer je  precejšen poudarek na popisu in točnem izrisu tlorisa hleva v katerem dotična reja redi prašiče. Velik poudarek dajemo pregledu izpolnjevanja posameznih zahtev. Prav tako zelo natančno pregledamo živali v reji, ter evidentiramo podatke o zdravstvenem stanju živali v reji. Svetujemo o načinu izboljšanja pogojev reje.

Cilji
Glavni cilj izdelave programov je bil rejce čimbolj ozavestiti glede ravnanja z živalmi, predvsem z vidika ukrepov in zahtev, ki so opredeljeni v programu DŽ.

Pričakovani rezultati
Želimo, da bi se na našem območju čim več rejcev vključilo v program Dobrobit živali z razlogom izboljšanja pogojev reje in skrbi za dobrobit živali. Vse to pa se bo nedvomno dolgoročno odražalo v boljših proizvodnih rezultatih na samih gospodarstvih.

Preberite več na www.kgzs.si.

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture.

Cilj
Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore skupina ali organizacija proizvajalcev (npr. gospodarske družbe) oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe).

Opis
V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Višina podpore
Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %.

Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

Cilj
Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov.

Upravičenci
Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe ali skupnosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov kot gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, nosilci kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij, registrirane agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na skupnem pašniku oziroma planini ter gospodarska interesna združenja.

Opis
V okviru podukrepa 4.2 lahko upravičenci dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v predelavo in trženje.

Višina podpore
Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %. Za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode so nižje stopnje javne podpore.

 

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020 >>
Program razvoja podeželja >>