Program razvoja podeželja

Panvita d.d.

Panvita d.d. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Naziv naložbe: Investicija v kmetijsko mehanizacijo in napravo nasada orehov.

Povzetek:
Panvita d.d. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, manjšega vpliva na okolje in zaradi podnebnih sprememb mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in posodabljati strojni park ter tako zmanjševati stroške vzdrževanja, dosegati manjšo porabo energije na enoto površine in z novimi načini obdelovanja prispevati k okolju prijaznejši pridelavi. Zato se usmerja s to naložbo v investicijo v nabavo kmetijske mehanizacije in napravo nasada orehov (nov proizvod).

Cilji in glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Nov izdelek
 • Nabava kmetijske mehanizacije
 • Posodobitev in optimizacija proizvodnje

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje skozi izboljšano tehnologijo, zmanjšane stroške vzdrževanja, povečana produktivnost in uspešno prilagoditev podnebnim spremembam.

 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Povzetek:
Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Cilji:

 • Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Glavne aktivnosti:

 • Operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo
  Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.
 • Operacija Vodni viri
  Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.
 • Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija
  Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

Pričakovani rezultati:
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji:

 • Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati:
Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek:
Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

 

Panvita Agromerkur d.o.o.

Panvita Agromerkur je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2– Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje mesnih izdelkov in predpriprave

Povzetek:
Panvita Agromerkur d.o.o. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje in s tem izboljšanja ekonomske uspešnosti mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in uvajati inovativne tehnologije in razvijati nove izdelke. Zato se usmerja s tem projektom v investicijo v nabavo nove opreme z inovativno tehnologijo, s katero bo razvila najmanj 3 nove izdelke.

Cilji in glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • 3 novi izdelki
 • Nabava tehnološke opreme
 • Posodobitev in optimizacija proizvodnje

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje

 

Panvita MIR d.d.

Panvita MIR d.d. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2– Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje mesnih izdelkov in predpriprave

Povzetek:
Panvita MIR d.d. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje in s tem izboljšanja ekonomske uspešnosti mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in uvajati inovativne tehnologije in razvijati nove izdelke. Zato se usmerja s tem projektom v investicijo v nabavo nove opreme z inovativno tehnologijo, s katero bo razvila najmanj 3 nove izdelke.

Cilji in glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • 3 novi izdelki
 • Nabava tehnološke opreme
 • Posodobitev in optimizacija proizvodnje

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje

 

Panvita Kmetijstvo d.o.o.

Panvita Kmetijstvo d.o.o. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2– Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje krmnih mešanic in predpriprave

Povzetek:
Panvita Kmetijstvo d.o.o. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje in s tem izboljšanja ekonomske uspešnosti mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in uvajati inovativne tehnologije in razvijati nove izdelke. Zato se usmerja s tem projektom v investicijo v nabavo nove opreme z inovativno tehnologijo, s katero bo razvila najmanj 3 nove izdelke.

Cilji in glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • 3 novi izdelki
 • Nabava tehnološke opreme
 • Posodobitev in optimizacija proizvodnje

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje

 

Panvita Prašičereja d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Panvita Prašičereja d.o.o. je prejemnik sredstev EKSRP za ukrep Dobrobit živali (ukrep M14) v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 ter so postopki v teku tudi za leto 2018.
 
Povzetek:
Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.
 
Cilj:
 • Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
 
Glavne aktivnosti:
Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso. 
 
Pričakovani rezultati aktivnosti:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

 

Panvita Veterina d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Panvita Veterina d.o.o. izvaja v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, vse od leta 2014 naprej, izdelavo Programov Dobrobiti živali na področju Prašičereje, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povzetek:
V okviru sodelovanja pri izvedbi javnih naročil in v skladu s pogodbami o sodelovanju kot podizvajalec je Panvita Veterina d.o.o. v letu 2014 izdelala 22 programov Dobrobiti živali, v letu 2015 je bilo izdelanih 23 programov, v letu 2016 jih je bilo 33 ter v letu 2017 že 35 izdelanih programov za naše kooperante. Tudi v letu 2018 je bilo v skladu s pogodbo št. 146-2150-2018 o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Priprava posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 na področju Prašičereje za leto 2018« skupno izdelanih 32 programov.

Cilj:

 • Prašičerejcem svetovati na veterinarskem in zootehničnem področju ter jih tako spodbuditi k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:
Izdelava programa Dobrobit živali, ki zajema pregled gospodarstva po zootehničnih in veterinarskih zahtevah glede na posamezno kategorijo živali, nudenje svetovanja, izpolnjevanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, vnos podatkov v Centralni register prašičev ter v Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij ter izdelava izjave zootehnika.

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Vključitev čim večjega števila rejcev v program Dobrobit živali z namenom izboljšanja pogojev reje in skrbi za dobrobit živali ter doseganje dobrih rejskih rezultatov na gospodarstvu.

 

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020 >>
Program razvoja podeželja >>