Certifikati

Naše delo je odlikovano in nadzorovano s številnimi certifikati in standardi.

IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost predstavlja nacionalno shemo kakovosti, ki se lahko nanaša na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino in transparentnost transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Zahteve specifikacij sheme presegajo nacionalno zakonodajo zato je vključenost s strani podjetij prostovoljna. Zaščitni znak IK Izbrana kakovost potrošniku zagotavlja, da gre za proizvod, ki je redno in v celoti kontroliran, pridelan in predelan v Sloveniji.

Global G.A.P. & GRASP

Zahtevni potrošniki, trgovci in zakonodaja vsekakor postavljajo vse višje zahteve po odgovorni pridelavi varne hrane. V osnovi je certifikat namenjen vzpostavitvi enotne in enakovredne dobre kmetijske prakse na domačem in mednarodnem trgu. S pridobitvijo standarda GLOBAL G.A.P. ter dodatkom GRASP zasledujemo poglavitne cilje zmanjšanja negativnih vplivov pridelave na okolje, ohranjanje zaupanja potrošnikov in varnost hrane, preverjanje učinkovitosti sistema HACCP ter odgovornega pristopa k zdravju in varnosti zaposlenih. Vsakoletno izvajamo presoje z domačimi in tujimi presojevalci ter imamo s tem vzpostavljen proces nenehnih izboljšav.

IFS STANDARD

IFS (International Food Standard) je standard za presojanje živilskih proizvodov v prehranski industriji in je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentarius, pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, kakor tudi sledljivost ter označevanje živil.

Panvita Agromerkur d.o.o dosega najvišje mednarodne standarde kvalitetne in varne proizvodnje piščančjega mesa ter izpolnjuje stroge zahteve glede sledljivosti in označevanja živil. Z upoštevanjem zahtev IFS standarda izpolnjujemo visoka pričakovanja in zahteve naših kupcev ter zagotavljamo, da so naši proizvodi varni in kakovostni.

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

Ta mednarodni standard je najbolj razširjeni model sistema vodenja kakovosti. Gre za dokumentirano obvladovanje med seboj povezanih elementov (sistem), ki preko definirane politike, ciljev in strategije doseganja ciljev (vodenje) zagotavljajo izpolnitev zahtev za izdelek/storitev, postavljenih od zainteresiranih strani (kakovost).

Beseda kakovost pomeni stopnjo, na kateri skupek karakteristik izpolnjuje zahteve nekega proizvoda, ki so jih definirale zainteresirane strani (oseba ali skupina, ki je zainteresirana za uspeh organizacije).

CERTIFIKAT – DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PRLEŠKIH DOBROT

Društvo za promocijo in zaščito pršleških dobrot potrjuje, da Panvita mesna industrija Radgona d.o.o., Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona izpolnjuje zahteve specifikacije za Prleško tunko s priznano geografsko označbo – registrirane pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije pod številko 321-155/01/61

HALAL CERTIFIKAT

The Islamic Community in the Republic of Slovenia guarantees that the products from the attached list of products on the second page of this certificate from the company PANVITA MIR d.o.o., Ljutomerska c. 28/A, 9230 Gornja Radgona, Slovenia, are free of any ingredients prohibited in Islam and are therefore HALAL and can be freely consumed by Muslims.

Integrirana pridelava

Kmetijski pridelek je pridelan v skladu z integrirano pridelavo, kjer se nadzorovano izvajajo dovoljeni agrotehnični ukrepi. Pri integrirani pridelavi se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

Ekološka pridelava/predelava

Ekološka pridelava zagotavlja visoko kakovostno in varno pridelano hrano. Tovrstni izdelki pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne krajine in varovanju celotnega okolja. Ohranjanje naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti so vrednote h katerim strmimo in s takšno obliko kmetovanja kjer uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev, gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz takšnih organizmov ter regulatorjev rasti ni dovoljena. Nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo živilskih izdelkov od njive do krožnika je zagotovilo potrošnikom, da je odločitev za uživanje EKO izdelkov prava izbira. Skupina Panvita skupno prideluje ekološko pridelane vrtnine (bučke in kumare) ter poljščine (pšenica, pira, oves, koruza, oljne buče, detelja) na okvirnih 100 Ha površin.