Okus. Življenje. Vitalnost.

Certifikati

IFS 
International food standard (IFS) međunarodna je norma kojom se vrši ocjena dobavljača u prehrambeno-prerađivačkoj industriji. IFS norma, koju su 2001. godine razvile njemačka trgovačka udruga HDE i francuska trgovačka udruga FCD, trenutačno znači najprestižniji standard te vrste u Evropi. Grupacija Skupina Panvita prva je u Sloveniji primila IFS certifikat.

Norma ISO 9001:2000 – norma kakvoće
Ova je međunarodna norma najrašireniji model sustava upravljanja kakvoćom. Riječ je o dokumentiranome nadzoru međusobno povezanih elemenata (sustav) koji preko definirane politike, ciljeva i strategije za postizanje ciljeva (vođenje) omogućuje ispunjavanje zahtjeva za proizvod/uslugu postavljenih od zainteresiranih strana (kakvoća).

Riječ kakvoća znači stupanj na kojem ukupan broj karakteristika ispunjava zahtjeve nekog proizvoda, pri čemu su kakrakteristike definirane od strane zainteresiranih osoba ili grupa, kojima je u interesu uspjeh organizacije. Sustave po zahtjevima spomenute norme, čije uvođenje je dobrovoljno, uveli smo u čitavu grupaciju 2004. Godine.Njihovu sukladnost provjeravali smo u pet tvrtki pri nezavisnome akreditiranom certifikacijskom organu, što dokazujemo certifikatima.

HACCP 
HACCP je kratica za Hazard Analysis and Critical Control Point, što u prijevodu znači analiza rizika i kritične kontrolne točke.

Riječ je o osnovnome dokumentiranom sredstvu za kontrolu sigurnosti proizvoda identifikacijom, analizom i ocjenom fizikalnih, kemijskih i bioloških rizika u pojedinim fazama procesa te definiranjem i provođenjem preventivnih i/ili korekcijskih mjera u fazama s povećanim rizikom. Posebnost tvrtke Skupina Panvita je u tome da je sustav HACCP uveden u čitav lanac »od oranice do stola«, znači i u proizvodnju životinjskih proizvoda već od 2004. godine.

Bolja kakvoća 
Poljoprivredni proizvod, tj. živežna namirnica, bolje kakvoće prema svojim specifičnim svojstvima bolja je od istovrsnih poljoprivrednih proizvoda, tj. namirnica i od njihove minimalne kakvoće, u slučaju da je ona propisana. Specifična svojstva poljoprivrednog proizvoda ili namirnice određuju se s obzirom na sastav, senzorična svojstva i fizikalno-kemijske osobine te način proizvodnje, tj. prerade. Poljoprivredni proizvod (tj. namirnica) može biti označen oznakom »bolja kakvoća« ako ispunjuje za to propisane uvjete. Skupina Panvita je primila cetifikat u 2005. godini za proizvodnju svinjskoga mesa »PIGI« i pilećega mesa »DOMAČI GORIŠKI PIŠČANEC«.