Okus. Življenje. Vitalnost.

Vabilo na 32. skupščino Panvita MIR – 2022
Na podlagi 6. točke Statuta delniške družbe Panvita MIR d.d. (čistopis: SV 361/2021 z dne 24.08.2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe

vabi delničarje na 32. skupščino družbe Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.,
ki bo v petek, 01.07.2022 ob 13.00 uri na sedežu družbe
Panvita mesnine d.d., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Predlog dnevnega reda:

  • Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
  • Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2021
  • Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024
  • Mednarodni standardi računovodskega poročanja

 

PREBERITE SI VEČ TUKAJ [LINK]