Okus. Življenje. Vitalnost.

Vabilo na 9. skupščino Panvita mesnine – 2022
Na zahtevo glavnega delničarja, ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: REGAL Trgovina d.o.o., Ulica Stefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota; IMOREAL Inženiring in posredovanje d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota in IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci, katerih skupni delež dosega najmanj 5% osnovnega kapitala (6. točka dnevnega reda) in na podlagi točke 7.1 Statuta delniške družbe Panvita mesnine d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 782/21 z dne 2. 9. 2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD1) uprava družbe sklicuje

9. skupščino delničarjev družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., ki bo v petek, dne 01. julija 2022 ob 8.30 uri na sedežu družbe
Panvita mesnine d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota

 

Predlog dnevnega reda:

  • Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
  • Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021, vključno z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, o višini in pokrivanju izgube in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021
  • Seznanitev skupščine z iztekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega
  • Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024
  • Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)
  • Prenos delnic z oznako PNVR manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

 

PREBERITE SI VEČ TUKAJ [LINK]