Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Certifikati

IFS

International food standard (IFS) je mednarodni standard za ocenjevanje dobaviteljev v živilskopredelovalni industriji. Standard IFS, ki sta ga leta 2001 razvili nemško trgovsko združenje HDE in francosko trgovsko združenje FCD, trenutno pomeni najimenitnejši tovrstni standard v Evropi. Obsega 336 zahtev, ki se ocenjujejo s štirimi ocenami. Ocenjevanje poteka s točkovanjem. Na koncu se izračuna odstotek izpolnjevanja zahtev, za pridobitev certifikata jih je potrebno doseči najmanj 75 odstotkov.

Skupina Panvita je certifikat IFS pridobila kot prva v Sloveniji. Družb s tem certifikatom je v vsej Evropski uniji trenutno okoli štiri tisoč. Certifikat je veljaven 3 leta, vendar mednarodni akreditirani certifikacijski organ vsako leto izvaja kontrolne presoje.

Standard kakovosti ISO 9001:2015

Ta mednarodni standard je najbolj razširjeni model sistema vodenja kakovosti. Gre za dokumentirano obvladovanje med seboj povezanih elementov (sistem), ki preko definirane politike, ciljev in strategije doseganja ciljev (vodenje) zagotavljajo izpolnitev zahtev za izdelek/storitev, postavljenih od zainteresiranih strani (kakovost).

Beseda kakovost pomeni stopnjo, na kateri skupek karakteristik izpolnjuje zahteve nekega proizvoda , ki so jih definirale zainteresirane strani (oseba ali skupina, ki je zainteresirana za uspeh organizacije). Sistema po zahtevah omenjenega standarda, katerih uvedba je prostovoljna, smo uvedli v letu 2004 v vso skupino, v 5 družbah pa smo njihovo skladnost preverjali pri neodvisnem akreditiranem certifikacijskem organu in jo dokazujemo s certifikati.

HACCP

HACCP je okrajšava, ki pomeni Hazard Analysis and Critical Control Point ali v prevodu analizo tveganja in kritične kontrolne točke.

Gre za osnovno dokumentirano orodje za obvladovanje prehranske varnosti proizvodov z identifikacijo, analizo in oceno fizikalnih, kemijskih in bioloških tveganj v posameznih fazah procesov ter definiranjem in izvajanjem preventivnih in/ali korektivnih ukrepov v fazah s povečanim tveganjem. Posebnost družb Skupine Panvita je, da imajo sistem HACCP uveden v celotni verigi »od njive do mize«, torej tudi v živalski proizvodnji, in to že od leta 2004.