Okus. Življenje. Vitalnost.

Certifikati

IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Zaščitni znak izbrana kakovost Slovenija je namenjen živilom, ki so pridelana in izdelana v Sloveniji.

  • Panvita Mir d.d. je na področju svežega, ohlajenega, zmrznjenega mesa in piščančjih izdelkov pridobila certifikat izbrane kakovosti.
  • Panvita Agromerkur d.o.o je na področju svežega, ohlajenega in zmrznjenega mesa pridobila certifikat izbrane kakovosti kot nosilec skupine rejcev perutnine in mesno predelovalni obrat. 

>> Poglejte si certifikate


INTEGRIRANA PRIDELAVA (Posestvo Motvarjevci, Prašičjereja Nemščak)

Kmetijski pridelek je pridelan v skladu z integrirano pridelavo, kjer se nadzorovano izvajajo dovoljeni agrotehnični ukrepi. Pri integrirani pridelavi se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

>> Poglejte si certifikate


EKOLOŠKA PRIDELAVA/PREDELAVA

Ekološka pridelava zagotavlja visoko kakovostno in varno pridelano hrano. Tovrstni izdelki pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne krajine in varovanju celotnega okolja. Ohranjanje naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti so vrednote h katerim strmimo in s takšno obliko kmetovanja kjer uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev, gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz takšnih organizmov ter regulatorjev rasti ni dovoljena. Nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo živilskih izdelkov od njive do krožnika je zagotovilo potrošnikom, da je odločitev za uživanje EKO izdelkov prava izbira. Skupina Panvita skupno prideluje ekološko pridelane vrtnine (bučke in kumare) ter poljščine (pšenica, pira, oves, koruza, oljne buče, detelja) na okvirnih 100 Ha površin.

S pridobitvijo certifikata o ekološki pridelavi/predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil smo se zavezali, da izdelki izpolnjujejo zahteve o ekološki pridelavi/predelavi. Ekološko kmetijstvo je oblika kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali.

>> Poglejte si certifikate


GLOBAL G.A.P. & GRASP

Zahtevni potrošniki, trgovci in zakonodaja vsekakor postavljajo vse višje zahteve po odgovorni pridelavi varne hrane. V osnovi je certifikat namenjen vzpostavitvi enotne in enakovredne dobre kmetijske prakse na domačem in mednarodnem trgu.   S pridobitvijo standarda GLOBAL G.A.P. ter dodatkom GRASP zasledujemo poglavitne cilje zmanjšanja negativnih vplivov pridelave na okolje, ohranjanje zaupanja potrošnikov in varnost hrane, preverjanje učinkovitosti sistema HACCP ter odgovornega pristopa k zdravju in varnosti zaposlenih. Vsakoletno izvajamo presoje z domačimi in tujimi presojevalci ter imamo s tem vzpostavljen proces nenehnih izboljšav.

>> Poglejte si certifikate


HACCP

Učinkovito vzpostavljen in delujoč sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) nam omogoča, da so vse kritične točke v celotni verigi »od njive do mize« kontrolirane z ustreznim nadzorom in analizami. Na podlagi analiznih podatkov pa je vzpostavljen sistem hitrega in učinkovitega ukrepanja ali korekcije v primeru neskladnosti. Orodje s katerim dokumentiramo in vodimo identifikacijo, analizo in oceno fizikalnih, kemijskih in bioloških faktorjev tveganja je namenjeno varnosti proizvodov kar je njegov osnovni in poglavitni namen.  HACCP imamo v Panviti uveden v celotni verigi vseh družb in to že od leta 2004.


DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pridobilo v letu 2012, polnega pa leta 2016. Vsi zastavljeni ukrepi kot so otroški časovni bonus, obdaritev novorojenčka, pozornost do zaposlenih in drugi so vsako leto uspešno implementirani.


IFS FOOD

IFS (International Food Standard) je standard za presojanje živilskih proizvodov v prehranski industriji in je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentarius, pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, kakor tudi sledljivost ter označevanje živil. 

  • Panvita MIR d.d. ima sistem HACCP uveden v celotni verigi »od njive do mize«, od leta 2004.
    Panvita MIR d.d. tako dosega najvišje mednarodne standarde kvalitetne in varne predelave mesa in mesnih proizvodov ter izpolnjujejo stroge zahteve glede sledljivosti in označevanja živil. Z upoštevanjem zahtev IFS standarda izpolnjujemo visoka pričakovanja in zahteve naših kupcev ter zagotavljamo, da so naši proizvodi varni in kakovostni.
  • Panvita Agromerkur d.o.o dosega najvišje mednarodne standarde kvalitetne in varne proizvodnje piščančjega mesa ter izpolnjuje stroge zahteve glede sledljivosti in označevanja živil. Z upoštevanjem zahtev IFS standarda izpolnjujemo visoka pričakovanja in zahteve naših kupcev ter zagotavljamo, da so naši proizvodi varni in kakovostni.

>> Poglejte si certifikate


STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2015

Ta mednarodni standard je najbolj razširjeni model sistema vodenja kakovosti. Gre za dokumentirano obvladovanje med seboj povezanih elementov (sistem), ki preko definirane politike, ciljev in strategije doseganja ciljev (vodenje) zagotavljajo izpolnitev zahtev za izdelek/storitev, postavljenih od zainteresiranih strani (kakovost).

Beseda kakovost pomeni stopnjo, na kateri skupek karakteristik izpolnjuje zahteve nekega proizvoda , ki so jih definirale zainteresirane strani (oseba ali skupina, ki je zainteresirana za uspeh organizacije). Sistema po zahtevah omenjenega standarda, katerih uvedba je prostovoljna, smo uvedli v letu 2004 v vso skupino, v 5 družbah pa smo njihovo skladnost preverjali pri neodvisnem akreditiranem certifikacijskem organu in jo dokazujemo s certifikati.

>> Poglejte si certifikate