Obvestilo posameznikom o izvajanju videonadzora na lokacijah

Na lokacijah Skupine Panvita in Skupine Panvita mesnine se v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa na območje ali v prostor in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Podrobni nameni izvajanja videonadzora na posameznih lokacijah so določeni v sklepih o uvedbi videonadzora za posamezno družbo.

Upravljavec podatkov so naslednje družbe Skupine Panvita:

 • Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona
 • Panvita PRM d.o.o., Ljutomerska cesta 28b, 9250 Gornja Radgona
 • Panvita d.o.o., Rakičan, Lendavska cesta 5, 9000 Murska Sobota
 • Panvita Kmetijstvo d.o.o., Rakičan, Lendavska cesta 5, 9000 Murska Sobota
 • Panvita Agromerkur d.o.o., Industrijska ulica 8, 9000 Murska Sobota
 • Panvita Ekoteh d.o.o., Rakičan, Lendavska cesta 5, 9000 Murska Sobota
 • Posestvo Marof d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci

Nameni izvajanja videonadzora:

 • Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja,
 • zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa na območje ali v prostor,
 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,
 • zagotavljanje zahtev standarda IFS.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Kontakt pooblaščene osebe za izvajanje videonadzora:

 • dominik.kerec@panvita.si

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • Posnetek posameznika (slika) brez glasu oz. zvoka,
 • lokacija, čas in datum posnetka,
 • čas vstopa in izstopa oz. gibanja na nadzorovanem območju.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • Videonadzor ob vhodih v stavbe in poslovne prostore (77. člen ZVOP-2),
 • videonadzor znotraj delovnih prostorov (78. člen ZVOP-2),
 • videonadzor na javnih površinah (80. člen ZVOP-2),
 • zakoniti interes po točki (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
 • pravilnik družbe o varovanju osebnih podatkov in videonadzor,
 • sklep družbe o uvedbi in razširitvi videonadzora.

Obrazložitev zakonitih interesov:

Z izvajanjem videonadzora preprečujemo morebitno nastalo premoženjsko škodo kot npr. namerno poškodovanje strojev, vozil, priključkov in ostale opreme, infrastrukture podjetja, tatvine, kraje, poškodovanje izdelkov, sabotaže ipd. Z izvajanjem videonadzora lahko zmanjšujemo tveganja za nastanek nesreč pri delu ali okoljskih nesreč, saj lahko hitreje reagiramo ob nastanku tveganja in ga preventivno odpravimo.

Podjetje je zavezano k spoštovanju določil sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in določil sistema vodenja varnosti živil po standardu IFS FOOD, s katerimi dobavitelji in proizvajalci zmanjšujemo morebitna tveganja za naše odjemalce in končne potrošnike. Eden od pomembnih zahtev standarda IFS FOOD je vzpostavitev ustreznega nadzora nad proizvodnim procesom in zaščita živil pred zlonamernimi dejanji, ki ju podjetje lahko učinkoviteje izvaja z uvedbo videonadzora.

Uporabniki osebnih podatkov:

Pooblaščene osebe upravljavca v skladu z internimi akti.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo lahko razkriti osebni podatki:

Osebne podatke lahko obdelujejo:

 • Zaposlene osebe pogodbenega obdelovalca (tj. zunanji vzdrževalec programske opreme oz. videonadzornega sistema),
 • policija in drugi subjekti, ki izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Trajanje obdelave osebnih podatkov:

Posnetki se hranijo največ 6 mesecev (odvisno od kapacitet diskov na lokaciji).

Vpogled v živo sliko:

Dostop do žive slike je omogočen zaradi preventivnega namena in sicer se tako lahko zagotovi preprečitev nevarnosti za ljudi in premoženje ter zagotovitev požarne varnosti. Izvaja se le vpogled v živo sliko, brez možnosti zvočne intervencije. Dostop je omogočen le pooblaščenim osebam, ki lahko preprečijo nevarnost.

Nadaljnje obdelave:

Izvoz in pregled posnetkov v primeru škodnih dogodkov oz. sumu storitve kaznivih dejanj za razjasnitev okoliščin dogodka ter posredovanje le teh se lahko izvede le pristojnim institucijam. Posredovanje se lahko izvede na podlagi upravičene in zakonite pravne podlage. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.

Obdelava osebnih podatkov ni ne zakonska niti pogodbena obveznost.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Posameznik ima pravico do informiranja (obvestilo, da so kamere in da se izvaja snemanje), kar mora biti objavljeno na vidnem mestu, pravico do dostopa do podatkov (seznanitev s posnetkom), do popravka in izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave ter pravico do ugovora. Pravice niso absolutne, obravnavajo se od primera do primera. Morebitne vloge se posredujejo preko e-pošte na naslov: pooblascenec@panvita.si

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).