Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

V družbah Skupine Panvita in Skupine Panvita mesnine se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato ta politika zasebnosti velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki jo izvajamo ali se izvaja v našem imenu. Naši zaposleni in stranke so za nas dragoceni, zato spoštujemo naše zaveze k zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Z ustreznimi zaščitnimi ukrepi pa skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

O nas kot upravljavcu osebnih podatkov
Osebni podatki, ki nam jih posredujete, so obdelani v eni od družb Skupine Panvita in Skupine Panvita mesnine (v nadaljevanju: Panvita).

Obdelava osebnih podatkov je nujno potrebna za našo dejavnost. Brez posredovanja osebnih podatkov in brez njihove obdelave vam ne bomo mogli zagotavljati naših storitev, skleniti pogodbe z vami ali izpolnjevati obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz nje. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo po splošno veljavnih pravnih predpisov v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske unije. Varovanje osebnih podatkov, varovanje zasebnosti in pravic vsakega posameznika je ena od osnovnih vrednot, ki jih zaposleni v Panviti dosledno upoštevajo. Naši zaposleni se popolnoma zavedajo vrednosti in občutljivosti osebnih podatkov s katerimi prihajajo v stik ali oz. jih uporabljajo pri svojem delu.

Panvita se z zaposlenimi, ki se srečujejo z vašimi osebnimi podatki, osebno obvezuje, da bo varovala zaupnost, dostopnost in nepoškodovanost osebnih podatkov, s katerimi prihajamo v stik. Osebnih podatkov naši zaposleni ne bodo nikoli objavili, jih komur koli neupravičeno posredovali, spreminjali ali uničevali in jih bodo uporabljali le v okviru svojega dela.

Izjava o varstvu osebnih podatkov
V postopku uporabe spletnega mesta www.panvita.si in določenih funkcij tega mesta moramo od vas pridobiti nekatere vaše osebne podatke.Politika zasebnosti opredeljuje način in metode, ki jih uporabljamo v povezavi z varovanjem ter zbiranjem, uporabo in posredovanjem vaših osebnih podatkov. Panvita bo na spletnem mestu vaše osebne podatke upravljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Z uporabo določenih naprednih funkcij na spletnem mestu soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti.

Podatki, ki jih obdelujemo in namen obdelave vaših osebnih podatkov
Osebne podatke, ki nam jih posredujete in ki jih obdelujemo, uporabljamo za točno določene namene, kot so sklepanje pogodb in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, komuniciranje z vami glede zagotavljanja našega blaga, izvajanje nagradnih iger, uporaba obdelava Panvitine kartice ugodnosti, izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti, spodbujanje organizacije projektov v obliki donacije, izbiranje kandidatov za razpisana delovna mesta, tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte) ipd. Brez teh podatkov to ne bi bilo mogoče. Predvsem gre za naslednje osebne podatke:
– Osnovni osebni podatki za stik (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov),
– podatki za izpolnitev kupoprodajne pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, naziv banke in bančni račun ipd.),
– podatki za izpolnitev drugih pogodb (ime, priimek, naslov, davčna številka),
– podatki o uporabi naše spletne strani (kliki povezav, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, katere povezave ste kliknili),
– podatke za prijavo na prosto delovno mesto (osebni podatki, ki spadajo v življenjepis in fotografija, če nam jo posredujete),
– podatki za podelitev nagrade iz nagradnih iger, zaradi obračuna dohodnine iz tega naslova; za obdelavo Panvitine kartice ugodnosti; za realizacijo sklepa skupščine idr., kjer poleg osnovnih podatkov za stik je spada še davčna številka in po potrebi transakcijski račun.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov
Navedene osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo na vsaj eni izmed spodaj navedenih pravnih podlag:
– Za sklenitev pogodbe – v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika ali za namen pridobitve ponudbe; za nabavo in prodajo blaga, fakturiranje, medsebojna komunikacija, naročanje blaga idr.,
– za izpolnitev zakonskih obveznosti – določena s slovenskim pravom ali pravom EU (npr. Zakon o računovodstvu, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o igrah na srečo, Obligacijski zakonik itd.); za izdajo računov za kupljeno blago; posredovanje osebnih podatkov posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti,
– zakoniti interesi – za varovanje premoženja in drugih zahtev (s sistemom kamer); zmanjševanja tveganj vdorov v naše spletno mesto (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema).

Privolitev
Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete.


Posredovanje vaših osebnih podatkov
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družb Panvita) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene dejavnosti v zvezi z obdelavo podatkov, in ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).
Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
– Izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev,
– razvijalci in uvajalci programskih rešitev,
– obdelovalci, ki jih Panvita angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb,
– trženjska, raziskovalna in analitična podjetja,
– zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov,
– zastopniki Panvita pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne prenašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU).


Posredovanje vaših osebnih podatkov v tretje države
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, kjer zakoni o varstvu osebnih podatkov morda niso enaki kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V kolikor bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničitev ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU-predpisi ter to Politiko zasebnosti, z uporabo predvidenih mehanizmov, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Hramba vaših osebnih podatkov
Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen kadar rok hrambe osebnih podatkov določa zakon. V takšnem primeru Panvita podatke hrani v skladu z zakonodajo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do vašega preklica te privolitve.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice ne posredovanja
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, morate pa vedeti, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi oziroma z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe, če nam teh podatkov ne boste posredovali. Kateri podatki spadajo med takšne podatke, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.


Vaše pravice
Panvita se zavzema za načela, ki jih določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter je pripravljena na polno sodelovanje pri uveljavljanju vaših pravic.

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:
– Zahtevate potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke; namen obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter razloge zanj in pomen ter predvidene posledice take obdelave za vas,
– kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
– popravek netočnih osebnih podatkov,
– omejitev obdelave,
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
– da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– posredovati vprašanja v zvezi obdelavo vaših osebnih podatkov preko elektronske pošte na e-naslovu: info@panvita.si , preko telefonske številke 02 530 36 10 ali osebno na sedežu družbe ali na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov pooblaščenec@panvita.si ,
– prijaviti nepravilnosti po internem aktu Pravila o notranji prijavi in zaščiti prijaviteljev, z dne 22.05.2023 ali podate prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran https://www.ip-rs.si/).

Postopek uveljavljanja pravic
Posameznik lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče s pisno zahtevo na e-naslov: info@panvita.si ali na naslov: Panvita d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota s pripisom: »ZVOP«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od njenega prejema.

Varovanje osebnih podatkov
Panvita varuje vaše osebne podatke po sistemu upravljanja varnosti, ki je zasnovan na analiziranju tveganja z osebnimi podatki. Panvita vam zagotavlja, da stalno vrednoti varnostno stanje in tveganje ter prilagaja svoje varnostne načrte, da bi zagotovila, da vaši osebni podatki niso ogroženi. Zagotavljamo, da se izvajajo ustrezni postopki in tehnologije za varovanje informacij, zagotovitev fizične in administrativne varnosti, tako z organizacijskimi kot tudi s tehničnimi sredstvi. Iz razumljivih vzrokov ne omenjamo teh postopkov in mehanizmov. 

Splošne informacije
Politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo. Ko to storimo, bomo ustrezno spremenili datum zadnje spremembe, prikazan na politiki zasebnosti. V primeru vseh vprašanj, nejasnosti in uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov info@panvita.si Ta politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 01.10.2023 do preklica oz. objave novih pogojev.

Družbe Skupine Panvita in Skupina Panvita mesnine
Oktober 2023