Panvita d.d.

Izločanje antibiotikov iz prehranske verige (AB free)

Projekt obravnava problematiko izločanja antibiotikov iz prehranske verige. Celovit koncept projekta sledi dvema usmeritvam:

  • a)    zmanjšanju uporabe antibiotikov v celotni prehrambeni verigi ter
  • b)    verigam vrednosti, ki so uveljavljene v nacionalni in globalni živilski panogi.

Projekt s področja Trajnostne pridel ave hrane je s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciran v višini 1.997.913,80 €. Izvaja se skupaj s partnerji: Jata Emona d.o.o., ZEL-EN, d.o.o., Frutarom Etol d.o.o., Žito d.o.o. in UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

www.eu-skladi.si

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA SPON)

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

Naslov projekta: Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

Projektno obdobje: december 2018 – december 2021

Vrednost projekta skupaj: 249.940,00 €

Partnerji projekta:
• Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – vodja projekta dr. Matjaž Glavan,
• Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
• Kmetijski gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• BO – MO svetovalno podjetje d.o.o.,
• Geološki zavod Slovenije,
• Evrosad proizvodnja, trgovina, svetovanje d.o.o.,
• Panvita, kmetijstvo in proizvodnja hrane d.d.,
• Kmetija Turk Aleš,
• Kmetija Purgaj Ivan,
• Kmetija Ribič Jožef,
• Kmetija Karlovček, Rumpret Andraž.

Spletna stran projekta:

https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/140/povecanje-produktivnosti-kmetijske-pridelave-z-ucinkovito-in-trajnostno-rabo-vode-propridelava

http://www.spon.si/

Namen projekta

Namen projekta je v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo trajnostne rabe vode za namakanje na kmetijskem gospodarstvu in zmanjšanje trenutnih in skupnih odvzemov iz vodnih virov za namakanje.

Cilji in pričakovani rezultati projekta

– vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON) na državni ravni, ki združuje baze podatkov relevantne za optimizacijo prakse namakanja (lastnosti tal, trenutna količina vode v tleh, potrebe rastline po vodi in vremensko napoved);

– aplicirati SPON na ravni izbranih demonstracijskih kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave skozi izboljšano prakso namakanja jabolk, češenj, koruze, hmelja, paradižnika, krompirja, zelja in namiznega grozdja;

– dvigniti znanje o pomenu in kompetencah za izvajanje strokovno pravilnega namakanja na ravni demonstracijskih kmetij in širše (kmetij, ki niso del partnerstva, strokovnjakov, odločevalcev, študentov, laične javnosti);

– video z izobraževalnimi vsebinami o strokovno pravilnem namakanju in njegovem pomenu za zvišanje produktivnosti kmetijske pridelave ter trajnostno rabo vode in varstvo okolja;

– izboljšati prepoznavnost SPON med kmeti, strokovnjaki, odločevalci, študenti, laično javnostjo in drugimi po Sloveniji.

Vsebine o Strokovno pravilno namakanju in Sistemu za podporo odločanja o namakanju (SPON)
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=WvtUbuR6MwY
BROŠURA: https://www.bf.uni-lj.si/mma/SPON-bro__ura-WEB.pdf/2021100609111424/?m=1633504274

Spletni strani financerjev projekta:
Evropska komisija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
Program razvoja podeželja 2014–2020
www.program-podezelja.si/