Panvita d.o.o.

Panvita d.o.o. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva). Uspešno je vključena v Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) in v Ekološko kmetovanje (ukrep 11). 

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v kmetijsko mehanizacijo in napravo nasada orehov (podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva)

POVZETEK:

Panvita d.o.o. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, manjšega vpliva na okolje in zaradi podnebnih sprememb mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in posodabljati strojni park ter tako zmanjševati stroške vzdrževanja, dosegati manjšo porabo energije na enoto površine in z novimi načini obdelovanja prispevati k okolju prijaznejši pridelavi. Zato se usmerja s to naložbo v investicijo v nabavo kmetijske mehanizacije in napravo nasada orehov (nov proizvod).

GLAVNE DEJAVNOSTI IN CILJI: 

 • Nov izdelek
 • Nabava kmetijske mehanizacije
 • Posodobitev in optimizacija proizvodnje
 • Pričakovani rezultati aktivnosti:
 • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje skozi izboljšano tehnologijo, zmanjšane stroške vzdrževanja, povečana produktivnost in uspešno prilagoditev podnebnim spremembam.

NAZIV AKTIVNOSTI: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

CILJI: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

POVZETEK: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

GLAVNE AKTIVNOSTI: 

 • OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

 • OPERACIJA VODNI VIRI

Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

 • OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

CILJI: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

POVZETEK: 

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, 
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, 
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, 
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES, 
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in 
 • če  uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje. 

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2 –  Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, 
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, 
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, 
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in 
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.